Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

Biyografi

 

30 Mayıs 1948 tarihinde Muğla ili Milas ilçesinin Çandır köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Milas’ta, liseyi İzmir’de Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1972 yılında Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları ile Tarih bölümlerinden mezun oldu. Aynı yılın kasım ayında, girmiş olduğu yabancı dil (Fransızca) imtihanını kazanarak aynı fakültede doktora çalışmalarına başladı. 1974–1977 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde memur olarak çalıştı. Bu arada kısa süreli askerlik hizmetini ifa etti. 21 Aralık 1977’de asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda sürdürdü. 6 Mayıs 1980 tarihinde “Dr.” unvanını aldı. 1983 yılında yardımcı doçent oldu. 1987–1988 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı, bu arada 2 Kasım 1987 tarihinde ittifakla Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doçent unvanını aldı. 1988–1989 öğretim yılı başında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne nakloldu. Burada bir dönem bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı ve kuruluşundan itibaren Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 14 Nisan 1993 tarihinde ittifakla “Prof.” unvanını alan Abdülkadir Özcan, 2000–2001 Eğitim ve Öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. 1995–2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu aslî üyeliği yapan Abdülkadir Özcan, 2011 yılında 80. Kuruluş yıl dönemi münasebetiyle bu kurum başkanlığı tarafından madalya ile taltif edilmiş olup, halen aynı kurumun şeref üyesidir. 18 Ekim 2010 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki görevinden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 15 Aralık 2010 tarihinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çalışmaya başlayan Özcan bu arada, 1986 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından çıkarılmakta olan İslâm Ansiklopedisi (DİA)’nin Türk Tarihi ve Medeniyeti biriminde merkez ilim kurulu üyeliği yapmakta ve müellif-redaktör olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Özellikle Osmanlı askerî teşkilâtı, Osmanlı tarih yazıcılığı ve kronikleri ile teşkilât kanunnâmeleri üzerinde çalışmalar yapan Özcan’ın 14 kadar kitabı, 300’e yakın makale ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır.

Bildiği diller: Fransızca, Arapça ve Farsça. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1980
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü
İstanbul Üniversitesi

Doktora

1972
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
1993
Mimar Sinan Üniversitesi
Yeniçağ Osmanlı Tarihi M

Profesör

1987
Marmara Üniversitesi
Yeniçağ Osmanlı Tarihi

Doçent

1983
İstanbul Üniversitesi
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü

Yardımcı Doçent

1980
İstanbul Üniversitesi
Osmanlı Müesseseleri ve Mdeniyeti Tarihi

Doktor

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Hayrunnisa Alan, Osmanlı-Timurlu Münasebetleri, İstanbul 1992
 • Mesut Aydıner, Mü’minzâde Ahmed Hasib, Ravzatü’l-küberâ, Tahlil ve Metin, İstanbul 1995 (basıldı, Ankara 2003).
 • Zeynep Aycibin, Köprülüzâde Mustafa Paşa ve Dönemi, İstanbul 2001.
 • Ayşe Hande Can, Hacı Ali Efendi ve Târih-i Kameniçe’si, İstanbul 2003.
 • Hacer Bulgurcuoğlu, Deniz Tarihimizin Sembol Gemilerinden Mahmudiye, İstanbul 2004 (Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu adıyla kısmen basıldı, İstanbul 2006).
 • Melek Çoruhlu, Musaffa Mehemmed Efendi, Kıt’a min-Târih-i Sultan Mahmud-ı Evvel, Tahlil ve Metin, İstanbul 2005
 • Nermin Yıldırım, Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi ve Zafernâme’si, İstanbul 2005.
 • M. Ebrahim Esmail, Kâşifî’nin Gazânâme-i Rum Adlı Farsça Eseri, Türkçe’ye Tercümesi ve Tahlili, İstanbul 2005.
 • Vural Genç, İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, Osman Gazi Dönemi, Tahlil ve Tercüme, İstanbul 2007.
 • Rasim Ünlü, Tarihimizde Reşadiye ve Sultan Osman-ı Evvel Dretnotları, İstanbul 2007.
 • Mustafa Öksüz, Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi’nin Müri’ttevârîh Adlı Eserinin Basılmamış 180b–345a Arası Metninin Tahlil ve Tenkidi, İstanbul 2009
 • Soner Demirsoy, Kelâmî, Vekayi-i Ali Paşa, inceleme ve metin, İstanbul 2010 (İstanbul 2012’de yayımlandı)
 • Ebru Erdem, II. Mahmud’un Memleket Gezileriyle İlgili İki Eser: Sefernâme-i Hayr ve Âyâtü’l-Hayr, İnceleme ve Metin, İstanbul 2011
 • Sonya Dişçi, Mehmed Safiyüddin Bey’in Gazi Mihal Bey ve Evlâd ve Ahfâdının Devlet-i Aliyye’ye Hidemât-ı Mesbûkaları Adlı Eseri: Tahlil ve Metin, İstanbul 2011.
 • Said Nohut, Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa Ailesi, İstanbul 2014;
 • Sema Göncüoğlu, Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi, İstanbul 2015;
 • Amar ElHussary, Memlük Kaynaklarına Göre Yavuz ve Kanuni Dönemlerinde Mısır ve Şam’da Çıkan İsyanlar, İstanbul 2015;
 • Gülnur Hediye Çınar, Sadrazam Bayram Paşa İcraatları, İstanbul 2016;
 • Ahmet Rüştü Fakazlı, Azizzâde Hüseyin Ramiz Efendi’nin Zübdetü’l-Vâkıât Adlı Eserinin Tahlil ve Tenkitli Metni, İstanbul 2016;
 • Ümmühan Akbulut, Bostanzâde Yahya ve Beyan-ı Vak’a-i Sultan Osman Adlı Eserinin Tenkitli Metni, İstanbul 2017;
 • Ahmet Kıriş, Hicrî 1096(1684-1685)Yılına Dair Bir Münşeat Mecmuası ve Değerlendirilmesi, İstanbul 2017.
 • Kerem Ay, Bir Nasihatname Örneği Olarak Ali b. Mahmud’un Umûr-ı Ahvâl-i Sefer adlı Eseri: Tahlil ve Metin, İstanbul, 27 Haziran 2018.
 • Betül Kahraman, Vakfiyesi Işığında Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi: Cami, Medrese, Türbe ve Çeşme” İstanbul, 4 Ocak 2019.
 • Yağmur Çakan, Vakfiyesi Işığında Hacı Selim Ağa’nın Sosyal ve Hayır Kurumları: Kütüphane, Mektep ve Çeşmeler, İstanbul, 11 Ocak 2019.
 • Tuba İşçimen, Cenâbî Mustafa’nın Dürr-i Meknûn’unda İlk Dönem İslâm Tarihi, İstanbul, 23 Ocak 2019.
 • Tahsin Yıldırım, Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa ve İcraatları, İstanbul 2019.
 • Yunus Aktı, Ahmed Nazif Efendi, Riyazu’n-nukabâ: Tahlil ve Metin, İstanbul 2019.
 • Melis Mandıra, “661 No.lu (H. 1130-1131/M. 1717-1718) Edirne Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi”, İstanbul 2019.
 • Abdul Nasır Rahmanî, Kadızâde Kebir b. Üveys’in Farsça Gazavât-ı Sultan Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi, İstanbul 2019.
Doktora Tezleri
 • Hayrunnisa Alan, Sultan Ebû Said Devri Timurlu Tarihi, İstanbul 1996.
 • Mesut Aydıner, Koca Ragıb Paşa ve Dönemi, İstanbul 2005
 • Zeynep Aycibin, Kâtib Çelebi, Fezleke, Tahlil ve Metin, İstanbul 2007 (baskıda)
 • Muhammed İbrahim Yıldırım, İdrîs-i Bitlisî’nin Heşt Behişt’ine Göre Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi, İstanbul 2010 (Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri adıyla basıldı, Ankara 2013).
 • Cengiz Fedakar, Anapa Kalesi: Karadeniz’in Kuzeyinde Son Osmanlı İstihkâmıı, İstanbul 2010 (İş Bankası yayınları arasında Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı adıyla çıktı).
 • Reyhan Şahin, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Faaliyetleri, İstanbul 2011 (baskıda).
 • Sami Arslan, Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak: Osmanlı İlim Kamuoyunda Bilginin Dolaşımı (İznik Medresesi-Süleymaniye Medreseleri Dönemi, İstanbul, 23 Ocak 2019.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi”, İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi (1981-1982), İstanbul 1982, sayı 33, s. 7-57.
 • “II. Abdülhamid’in Hususi Mektub ve Telgrafları”, Tarih Dergisi (1983-1984), sayı 34, s. 417-474 (İ. Şahin’le birlikte).
 • “Hâssa Ordusu’nun Temeli: Muallem Bostaniyân-ı Hâssa Ocağı, Kuruluşu ve Teşkilatı”, Tarih Dergisi (1983-1984), sayı 34,s. 347-396.
 • “Tarih-i Osmanî Encümeni. Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri”, Târih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’na Önsöz ve Fihrist, İstanbul 1988, s. 1-29.
 • “Historiography in the Reign of Süleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman The Magnificent, İstanbul 1988, s.167-222.
 • “Bahnames in Their Medico-Social Aspects”, Art and Andrology 6 an the occasian of the 11. International Symposion of operative Andrology. Art and Andrology during the Ottoman Empire (18 Mart 1992), s. 77-80.
 • “Kara Murad Paşa”, Türk Tarih Kurumu - Belleten (Ağustos 1999), Ankara 1999, LXIII/237, s. 489-508;
 • “300. Yılında Karlofça Antlaşması”, Akademik Araştırmalar Dergisi (ŞubatTemmuz 2000) yıl: 2, sayı 4-5, s. 237-257.
 • “Osmanlı Tarih Edebiyatında Türlere Genel Bir Bakış”, Essays in honour of Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2006, s. 129-152.
 • “Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan Çalışmalar”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2008, sayı: 19, s. 235-246
 • “Kâtip Çelebi’nin Eğitimi ve Ders Aldığı Hocalar”, Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi (ed. Bekir Karlığa – Mustafa Kaçar), Ankara 2009, s. 381-385.
 • “İstanbul’un Eminönü Semti XVII. Yüzyılda mı İslâmlaştırıldı?”, Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), sayı: 37 (2011), s. 206-213.
 • “Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihlerine Genel Bir Bakış”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 1 (2013 Bahar), s. 271–293.
 • “II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı Tarihleri, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 2 (2013 Güz), s. 141–153.
 • “Abdullah Paşa, Seyyid”, DİA, İstanbul 2016, Ek – 1, s. 10-11;
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Hizmetçi Geçen Bir Hayır Kurumu: Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul 1981, s.269-296.
 • Şehid Ali Paşa’ya İzâfe Edilen Talimatnameye Dair”, İ.Ü.E.F. Tarih Enstitüsü Dergisi (TED) (1981-1982), sayı 12, s.191-202.
 • “Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın Malî Bazı Görüş ve Faaliyetleri”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (1981-1982), sayı 10-11, s.239-248.
 • “Daltaban Mustafa Paşa”, İst. Üniv. Tarih Enstitüsü Dergisi (1983-1987) (TED), sayı 13, s. 299-334.
 • “Çeribaşılık Müessesesi”,Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 1991, sayı 1, s. 196-203.
 • “II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir 1995, X, 13-39.
 • “Melek İbrahim Paşa”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1998, sayı 12, s. 221-235.
 • “II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir 1995, X, 13-39.
 • “Cülûs ve Cülûsla İlgili Meseleler”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ocak 1995), sayı 2, s.163-184
 • “Türk Devlet Geleneğinde Osmanlı’nın Yeri: Ülüş Sisteminden Hakimiyetin Bölünmezliği İlkesine Geçiş ve Karşılaşılan Zorluklar”, İslâmî Araştırmalar, Ankara 1999, XII/2, s. 113-115.
 • “Son Dönem Bazı Osmanlı Tarihlerinde ve Ders Kitaplarında Timur İmajı”, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 61-70.
 • “İstanbul’un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (İsparta 1999), sy. 4, s. 99-104.
 • “Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan Çalışmalar”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2008, sayı: 19, s. 235-246.
 • “Eyyubî Efendi Kanunnâmesi Hakkında Yeni Bir Değerlendirme”, İ.Ü.Ed.Fak.Tarih Dergisi (1995-2000), İstanbul 2000, sayı 36, s.423-425.
 • “Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Özel Sayısı (2003/1), sy 14, s. 55-62.
 • Diger Makaleler
 • “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Örnek Fasikül, İstanbul l986, s. 79-80.
 • “Abdi”, DİA, İstanbul 1988, I, 73.
 • “Abdurrahman Abdi Paşa”, DİA, I,156.
 • “Abdurrahman Şeref”, DİA, I,175.
 • “Abdülkerim Nadir Paşa”, DİA, I, 253-254.
 • “Ahmed Câvid”, DİA, İstanbul 1989, II, 52-53.
 • “Ahmed Paşa”, DİA, II,111.
 • “Ahmed Paşa, Hâin”, DİA, II, 113.
 • “Ahmed Paşa, Küçük”, DİA, II, 113-114.
 • “Ahmed Refik Altınay”, DİA, II, 120-121.
 • “Ahmed Rifat Efendi, Yağlıkçızâde”, DİA, II, 130-131.
 • “Akıncı”, DİA, II, 249-250.
 • “Alâeddin Bey”, DİA, II, 320.
 • “Alemdar”, DİA, II, 363-364.
 • “Ali Çelebi, Hısım”, DİA, II, 385.
 • “Ali Paşa, Arabacı”, DİA, II, 42.
 • “Alkış”, DİA, II, 470-471.
 • “Altı Bölük”, DİA, II, 531.
 • “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye”, DİA,İstanbul 1991, III, 457-458.
 • “Asesbaşı” DİA, III, 464.
 • “Âsım Efendi, Çelebizâde”, DİA, III, 477-478.
 • “Âşıkpaşazâde”, DİA, IV, 6-7.
 • “Atâ Bey, Mehmed”, DİA, IV, 34.
 • “Âteş-i Rûmî”, DİA, IV, 57.
 • “Atmacacıbaşı”, DİA, IV, 82.
 • “Ayyâr”, DİA, IV, 296.
 • “Bâb-ı Seraskerî”, DİA, IV, 364.
 • “Baba Cafer Zindanı”, DİA, IV, 366-367.
 • “Bâhnâme”, DİA, IV, 489-490;
 • “Baltacı”, DİA, V, İstanbul 1992, 34-35.
 • “Başı Bozuk”, DİA, V,130.
 • “Bayraktar”, DİA, V, 255.
 • “Baznâme”, DİA, V, 284-285.
 • “Bedergâh”, DİA, V, 302.
 • “Bende”, DİA, V, 431.
 • “Berdü’l-acûz”, DİA, V, 485-486.
 • “Beşir Ağa, Hacı”, DİA, V, 555.
 • “Beşir Ağa, Moralı”, DİA, V, 555-556.
 • “Bîbî”, DİA, İstanbul 1992, VI, 125.
 • “Binbaşı”, DİA, VI, 179-180.
 • “Biniş”, DİA, VI, 184-185.
 • “Bîrûn”, DİA, VI, 205.
 • “Boğaziçi” (düzenleme ve ikmal), DİA, VI, 251-262.
 • “Boğdan”, DİA, VI, 269-271.
 • “Bostancı”, DİA, VI, 308-309.
 • “Boynueğri Mehmed Paşa”, DİA, VI, 316-317.
 • “Böcekbaşı”, DİA, VI, 32.
 • “Bölük”, DİA, VI, 324-325.
 • “Buçuktepe Vak’ası”, DİA, VI, 343-344.
 • “Câm-ı Cem-âyîn”, DİA, İstanbul 1993, VII, 43.
 • “Câmeşûyân”, DİA, VII, 46.
 • “Casus” (Türk devletlerinde), DİA, VII, 166-169.
 • “Celâleddin Ağa, Mehmed”, DİA, VII, 246.
 • “Cemaleddin Mehmed, Karslızâde”, DİA, VII, 312-313.
 • “Cerbe”, DİA, VII, 391-39.
 • “Cerehor”,DİA, VII, 393.
 • “Cevad Paşa”, DİA, VII, 430-431.
 • “Cevâhirü’t-tevârîh”, DİA, VII, 434-435.
 • “Cülûs”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 108-114.
 • “Çakırcıbaşı”, DİA, VIII, 189-190.
 • “Çarhacı”, DİA, VIII, 229-23.
 • “Çehrin Seferi”, DİA, VIII, 249-251.
 • “Çeribaşı”, DİA, VIII, 270-272.
 • “Çeşmîzâde Mustafa Reşid” (düzenleme ve ikmal), DİA, VIII, 289-290.
 • “Çıplak”, DİA, VIII, 303.
 • “Çorbacı”, DİA,VIII, 369-370.
 • “Çuhadar”, DİA, VIII, 381-382.
 • “Daltaban Mustafa Paşa”, DİA, VIII, 433-434.
 • “Davud Paşa Kışlası”, DİA, İstanbul 1994, IX, 40-42.
 • “Davud Paşa Sahrası”, DİA, IX, 44-45;
 • “Defterdar Sarı Mehmed Paşa”, DİA, IX, 98-100.
 • “Deli”, DİA, IX, 132-135.
 • “Dergâh-ı Âlî, DİA, IX, 174.
 • “Devşirme”, DİA, IX, 254-257.
 • “Dilsiz”, DİA, IX, 304-305.
 • “Doğancı”, DİA, IX, 487-489.
 • “Dukakinzâde Ahmed Paşa”, DİA, IX, 550-551.
 • “Düsturnâme-i Enverî”, DİA, İstanbul 1994, X, 49-50.
 • “Ebülfazl Mehmed Efendi”, DİA, X, 356-357.
 • “Edirne Vak’ası”, DİA, X, 445-446.
 • “Esâme”, DİA, İstanbul 1995, XI, 355-356.
 • “Eşik Ağası”, DİA, XI, 462-463.
 • “Eşkinci”, DİA, XI, 469-471.
 • “Eşkinci Ocağı”, DİA, XI, 471.
 • “Etmeydanı”, DİA, XI, 497-498.
 • “Ferâizîzâde Mehmed Said”, DİA, İstanbul 1995, XII, 366-367.
 • “Feridun Ahmed Bey”, DİA, XII, 396-397.
 • “Fezleke”(düzenleme ve ikmal), DİA, XII, 541-542.
 • “Fezleketü’t-tevârih”, DİA, XII, 542-544.
 • “Abdurrahman Şeref”, Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi (Örnek Fasikül-Aralık 1995), s. 21-22.
 • “Doğancı”, aynı eser, s. 98-99.
 • “Gazi”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 443-445.
 • “Gedikli”, DİA, XIII, 548-549.
 • “Gönüllü”, DİA, İstanbul 1996, XIV, 153-155.
 • “Gulâm” (Osmanlılarda), DİA, XIV, 184.
 • “Gurebâ Bölükleri”, DİA, XIV, 201-202.
 • “Güreş”, DİA, XIV, 317-320.
 • “Hac” (Osmanlı dönemi), DİA, XIV, 400-408.
 • “Hacı Ali Paşa”, DİA, XIV, 440.
 • “Hacı İlbey”, DİA, XIV, 482.
 • “Hacı İvaz Paşa”, DİA, XIV, 485-486.
 • “Hadım Hasan Paşa”, DİA, İstanbul 1997, XV, 5.
 • “Hadîkatü’l-vüzerâ”, DİA, XV, 22-23.
 • “Hafîd Efendi”, DİA, XV, 111-112.
 • “Hâlet Efendi”, DİA, XV, 249-251.
 • “Halil Paşa, Arnavut”, DİA, XV, 323-324.
 • “Harbiye”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 115-119.
 • “Harbiye Nezareti”, DİA, XVI, 119-120.
 • “Haseki”, DİA, XVI, 368-369.
 • “Hassa”, DİA, XVI, 394-395.
 • “Hatun”, DİA, XVI, 499-500.
 • “Heşt Bihişt”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 271-273.
 • “Hezarpâre Ahmed Paşa”, DİA, XVII, 301-302.
 • “Hoşkadem”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 249-250.
 • “Humbaracı Ahmed Paşa”, DİA, XVIII, 351-353.
 • “Hüseyin Efendi, Cinci Hoca”, DİA, XVIII, 541-543 II.
 • “Hüseyin Paşa, Ağa”, DİA, İstanbul 1999, XIX, 3-4.
 • “Hüsrev Paşa, Deli”, DİA, XIX, 40-41.
 • “Istabl”, DİA, XIX, 203-206.
 • “İâne”, DİA, XIX, 228-232.
 • “Abdi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, I, 5.
 • “Abdurrahman Şeref”, aynı eser, I, 32-33.
 • “Ahmed Cavid”, aynı eser, I, 111-112.
 • “Ahmed Cevad Paşa”, aynı eser, I, 112-113.
 • “Ahmed Paşa (Dukakinzade)”, aynı eser, I, 143-144.
 • “Ahmed Paşa (Hezarpare)”, aynı eser, I, 147.
 • “Ali Çelebi (Hısım)”, aynı eser, I, 203.
 • “Ali Paşa (Arabacı)”, aynı eser, I, 222-223.
 • “Ali Paşa (Merzifonlu, Hacı)”, aynı eser, I, 228-229.
 • “Altınay, Ahmed Refik”, aynı eser, I, 240-241.
 • “Âşıkpaşazâde”, aynı eser, I, 261-262.
 • “Atâ Bey (Mehmed)”, aynı eser, I, 264-265.
 • “Fazlî”, aynı eser, I, 444.
 • “Hacı İlbey”, aynı eser, I, 502.
 • “Halil Paşa (Arnavut, Hacı)”, aynı eser, I, 518.
 • “Hasan Paşa (Hadım), aynı eser, I, 543-544.
 • “Hezarpâre Ahmed Paşa”, aynı eser, I, 147.
 • “İbrahim Paşa (Kabakulak)”, aynı eser, I, 635.
 • “İbrahim Paşa (Kara), aynı eser, I, 635-636.
 • “İdris-i Bitlisî”, aynı eser, I, 644-645.
 • “İsmet Efendi (Fındıklılı)”, aynı eser, I, 680.
 • “İzzet Mehmed Paşa (Safranbolulu)”, aynı eser, I, 689.
 • “Mehmed Cemaleddin (Karslızâde)”, aynı eser, II, 117-118.
 • “Mehmed Paşa (Boynueğri, Boynuyaralı)”, aynı eser, II, 155.
 • “Mehmed Paşa (Sarı, Defterdar), aynı eser, II, 166-167.
 • “Murad Paşa (Kara)”, aynı eser, II, 252-253.
 • “Mustafa Paşa (Daltaban)”, aynı eser, II, 309-310.
 • “Mustafa Reşid (Çeşmîzade)”, aynı eser, II, 318.
 • “İbrahim Paşa, Kabakulak”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 328-329.
 • “İbrahim Paşa, Kara”, DİA, XXI, 329-330.
 • “İbrahim Paşa, Melek”, DİA, XXI, 335-337.
 • “İdris-i Bitlisî”, DİA, XXI, 485-488.
 • “İskender Paşa”, DİA, İstanbul 2000, XXII, 565-566.
 • “İsmet Efendi, Fındıklılı”, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 139-140.
 • “İstanbul Ağası”, DİA, XXIII, 302-303.
 • “İvaz Efendi”, DİA, XXIII, 490.
 • “İzzet Mehmed Paşa”, DİA, XXIII, 560-561.
 • “Kapıcı”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 345-347.
 • “Kapıkulu”, DİA, XXIV, 347-349.
 • “Kara Murad Paşa”, DİA, XXIV, 363-365.
 • “Karakol”, DİA, XXIV, 430-431.
 • “Karakullukçu”, DİA, XXIV, 438-439.
 • “Karlofça Antlaşması”, DİA, XXIV, 504-507.
 • “Kemankeş Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2002, XXV, 48-50.
 • “Kılıç Alayı”, DİA, XXV, 408-410.
 • “Kızıl Ahmed Bey”, DİA, Ankara 2002, XXV, 543.
 • “Koca Hüseyin”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 130-131.
 • “Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa”, DİA, XXVI, 260-263.
 • “Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa”, DİA, XXVI, 263-265.
 • “Köprülüzâde Numan Paşa”, DİA, XXVI, 265-267.
 • “Kul”, DİA, XXVI, 348-350.
 • “Kuloğlu”, DİA, XXVI, 358-359.
 • “Kurçi”, DİA, XXVI, 441.
 • “Kütükoğlu, Bekir”, DİA, Ankara 2003, XXVII, 10.
 • “Lağımcı Ocağı”, DİA, XXVII, 49-50.
 • “Lala Şahin Paşa”, DİA, XXVII, 77-78.
 • “Lâle Devri”, DİA, XXVII, 81-84.
 • “Mahmud I”, DİA, XXVII, 348-352.
 • “Martolos”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 64-66.
 • “Mecdî, Mehmed”, DİA, XXVIII, 228-229.
 • “Mehmed IV”, DİA, XXVIII, 414-418.
 • “Mehmed Çelebi, Ramazanzâde”, DİA, XXVIII, 449-450.
 • “Mehmed Süreyya”, DİA, XXVIII, 527- 528.
 • “Mehmed Tevfik Bey”, DİA, XXVIII, 536-537.
 • “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 246-249.
 • “Mì`râcü’z-zafer”, DİA, İstanbul 2005, XXX, 140-141.
 • “Molla Yegân”, DİA, XXX, 265-266.
 • “Murâdî”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 193-194.
 • “Mustafa II”, DİA, XXXI, 275-280.
 • “Mustafa Paşa, Zurnazen”, DİA, XXXI, 346-348.
 • “Münşeâtü’s-selâtîn”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 20-22.
 • “Neşrî”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 20-22.
 • “Ordu”, DİA, XXXIII, 362-367.
 • “Oruç b. Âdil”, DİA, XXXIII, 425-426.
 • “Osmanlılar “ (Askerî Teşkilât), DİA, XXXIII, 509-512.
 • “Osmanzâde Ahmed Tâib”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 2-4.
 • “Örfî Mahmud Ağa”, DİA, XXXIV, 94-96.
 • “Pasarofça Antlaşması”, DİA, XXXIV, 177-181.
 • “Paşa”, DİA, XXXIV, 182-183.
 • “Patrona İsyanı”, DİA, XXXIV, 189-192.
 • “Pencik”, DİA, XXXIV, 226-228.
 • “Redif”, DİA, XXXIV, 524-526;
 • “Rikâb”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 110-111.
 • “Rikâbdâr”, DİA, XXXV, 111-112.
 • “Sekbân”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 327-328.
 • “Sekbân-ı Cedîd”, DİA, XXXVI, 328-329.
 • “Ser”, DİA, XXXVI, 539.
 • “Serdâr”, DİA, XXXVI, 551-552.
 • “Serdengeçti”, DİA, XXXVI, 554-555.
 • “Sergi”, DİA, XXXVI, 558-559.
 • “Serhad Kulu”, DİA, XXXVI, 560-561.
 • “Silâhdar Mehmed Ağa”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 194-197.
 • “Silsiletü’l-Âsafiyye”, DİA, XXXVII, 207-208.
 • “Solakzâde Mehmed Hemdemî”, DİA, XXXVII, 370-372.
 • “Sübhatü’l-ahbâr”, DİA, İstanbul 2010, XXXVIII, 10-11.
 • “Süleyman II”, DİA, XXXVIII, 75-80.
 • “Şahincibaşı”, DİA, XXXVIII, 277-278.
 • “Şehid Ali Paşa”, DİA, XXXVIII, 433-434.
 • “eş-Şekāku’n-Nu`mâniyye”, DİA, XXXVIII, 485-486.
 • “Şeyhî Mehmed Efendi”, DİA, İstanbul 2010, XXXIX, 82-84.
 • “Şikâr Ağaları”, DİA, XXXIX, 161-162.
 • “Şükrî-i Bitlisî”, DİA, XXXIX, 254-256.
 • “Tabakāt” (Osmanlı Dönemi), DİA, XXXIX, 299-301.
 • “Tabakātü’l-Memâlik”, DİA, XXXIX, 301-303.
 • “Târih-i Osmânî Encümeni”, DİA, İstanbul 2011, LX, 83-86.
 • “Tekiner, Efdaleddin”, DİA, XL, 358-359.
 • “Tevârîh-i Âl-i Osman”, DİA, XL, 579-581.
 • “Abdullah Ağa”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (ÜMA), İstanbul 2012, s. 15.
 • “Abdullah b. Abdurrahman, Celvetî”, ÜMA, s. 15-16.
 • “Abdullah b. İbrahim, Rodosîzâde, Üsküdarî”, s. 16.
 • “Abdülaziz Efendi, Mektubîzâde”, ÜMA, s. 18.
 • “Abdülhay Efendi”, ÜMA, s. 25.
 • “Abdülmuhsin-i Üsküdarî”, ÜMA, s. 27.
 • “Ahîzâde Abdülhalim Efendi”, ÜMA, s. 33.
 • “Ahmed Efendi, Kadızâde, Tezkireci”, ÜMA, s. 35.
 • “Ahmed Resmî Efendi”, ÜMA, s. 40-41.
 • “Âkif Mehmed Bey”, ÜMA, s. 44.
 • “Ali Paşa, Damad, Şehid”, ÜMA, s. 48-49.
 • “Altunîzâde İsmail Zühdü Paşa”, ÜMA, s. 62-64.
 • “Âtıf Ahmed Efendi”, ÜMA, s. 77.
 • “Bediüzzaman Said Nursî”, ÜMA, s. 96-97.
 • “Behçet Mustafa Efendi”, ÜMA, s. 98.
 • “Behram Ağa, Kethüda”, ÜMA, s. 99.
 • “Bekayî Abdülbaki Efendi, Macuncuzâde”, ÜMA, s. 99.
 • “Beşir Ağa, Moralı”, ÜMA, s. 102-103.
 • “Beyâzîzâde Ahmed Efendi, ÜMA, s. 106.
 • “Bıyıklı Ali Paşa, Silahdar”, ÜMA, s. 106.
 • “Câfer Çelebi, Molla”, ÜMA, s. 117.
 • “Câfer Efendi”, ÜMA, s. 117-118.
 • “Davud Paşa, Küçük, Kara Nişancı”, ÜMA, s. 138.
 • “Derviş Paşa, ÜMA, s. 140-141.
 • “Dilaver Paşa”, ÜMA, s. 141.
 • “Ebü’l-Ulâ Mardin”, ÜMA, s. 149-150.
 • “Edib Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 152.
 • “Enverî, Sadullah”, ÜMA, s. 155.
 • “Fatma Sultan”, ÜMA, s. 168.
 • “Fethi Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 171-173.
 • “Göyünç, Nejat”, ÜMA, s. 183-184.
 • “Gülfem Hatun”, ÜMA, s. 187-188.
 • “Haffafzâde Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 197.
 • “Hâfız Ahmed Paşa, Müezzinzâde”, ÜMA, s. 197.
 • “Hâkim Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 198.
 • “Halil Hamid Paşa”, ÜMA, s. 198-199.
 • “Halil Paşa, Kayserili”, ÜMA, s. 199;
 • “Hamza Paşa, Nişancı”, ÜMA, s. 202;
 • “Hasan Paşa, Damad”, ÜMA, s. 203-204;
 • “Hâşimîzâde Seyyid Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 211;
 • “Hekimoğlu Ali Paşa”, ÜMA, s. 212-213;
 • “Himmet Efendi”, ÜMA, s. 213;
 • “Humbaracı Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 217-218;
 • “Hüseyin Efendi, Zor”, ÜMA, s. 220;
 • “İbrahim Edhem Paşa”, ÜMA, s. 224;
 • “İbrahim Hilmi Paşa”, ÜMA, s. 224;
 • “İsmail Galib Bey”, ÜMA, s. 225;
 • “İsmet Efendi, Fındıklılı”, ÜMA, s. 227-228;
 • “Karabacak Mehmed Efendi, Kadızâde”, ÜMA, s. 237;
 • “Kaymak Mustafa Paşa”, ÜMA, s. 241;
 • “Keçecizâde İzzet Molla”, ÜMA, s. 242;
 • “Kemaleddin Mehmed Efendi, Taşköprizâde”, ÜMA, s. 242;
 • “Konyalı, İbrahim Hakkı”, ÜMA, s. 247-248;
 • “Kösem Sultan”, ÜMA, s. 248-250;
 • “Mehmed b. Mustafa, Baldırzâde”, ÜMA, s. 256;
 • “Mehmed Ârif Ağa”, ÜMA, s. 256-257;
 • “Mehmed Paşa, El-Hâc”, ÜMA, s. 259;
 • “Mehmed Süreyya”, ÜMA, s. 265;
 • “Mihrimah Sultan”, , ÜMA, s. 273;
 • “Muazzez Sultan”, ÜMA, s. 275;
 • “Musa Paşa, Koca”, ÜMA, s. 275;
 • “Musahib Mustafa Paşa”, ÜMA, s. 276;
 • “Nakşıdil Sultan”, ÜMA, s. 288;
 • “Navekmisal Sultan”, ÜMA, s. 290;
 • “Nurbânû Sultan”, ÜMA, s. 294;
 • “Reîsületıbbâ Hasan Efendi”, ÜMA, s. 324;
 • “Rum Mehmed Paşa”, ÜMA, s. 325;
 • “Sadullah Paşa”, ÜMA, s. 327-328;
 • “Safiye Sultan, (ö. 1605)”, ÜMA, s. 331;
 • “Safiye Sultan” (ö. 1778), ÜMA, s. 331;
 • “Sarı Abdullah Efendi”, ÜMA, s. 336;
 • “Selâmi Ali Efendi”, ÜMA, s. 337;
 • “Selim Mehmed Efendi, Hoca”, ÜMA, s. 339;
 • “Sırrî İbrahim Efendi”, ÜMA, s. 342;
 • “Silahdar Yusuf Paşa”, ÜMA, s. 343;
 • “Sinan Paşa”, ÜMA, s. 343;
 • “Siyavuş Paşa, Kanijeli”, ÜMA, s. 343;
 • “Siyavuş Paşa”, ÜMA, s. 343-344;
 • “Solak Sinan”, ÜMA, s. 344;
 • “Sultanzâde Mehmed Paşa, Civan Kapıcıbaşı”, ÜMA, s. 344;
 • “Süleyman Paşa, Sarı”, ÜMA, s. 345;
 • “Süleyman Paşa”, ÜMA, s. 345;
 • “Şemsi Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 350-351;
 • “Şeyh Mustafa Efendi, Üsküdarî”, ÜMA, s. 353;
 • “Tarhuncu Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 366;
 • “Topal Recep Paşa”, ÜMA, s. 368;
 • “Tunahan, Süleyman Hilmi”, ÜMA, s. 370-371;
 • “Vahyîzâde Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 383;
 • “Veli Mehmed Paşa”, ÜMA, s. 384;
 • “Yusuf İzzeddin Efendi”, ÜMA, s. 388;
 • “Zâkirzâde Abdullah Efendi”, ÜMA, s. 391;
 • “Topal Osman Paşa”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 244-246;
 • “Turnacıbaşı”, DİA, XLI, 428;
 • “Ulûfeciyan”, DİA, İstanbul 2012, XLII, 126-127;
 • “Vecîhî Hasan Efendi”, DİA, XLII, 587–588;
 • “Yerli Kulu”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 484–485;
 • “Zâbit”, DİA, İstanbul 2013, XLIV, 60-61;
 • “Zağarcıbaşı”, DİA, XLIV, 75-76;
 • “Zaptiye”, DİA, XLIV, 128-130;
 • “Zeyil”, DİA, XLIV, 345-348;
 • “Zihnî Mehmed Efendi”, DİA, XLIV, 408-409.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • “II. Mahmud’un Yurt içi Gezileri”, Milletlerarası XI. Türk Tarih Kongresi (5-9 Eylül 1990 Ankara), Ankara 1994, s. 1599-1605 (s. 385’te harita var)
 • “Akşemseddin, Fatih ve Fetih”, Kuruluşunun 700. Yılında Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi (Konya, 7-9 Nisan 1999), Konya 2000, s. 245-250.
 • “Şeyhî’nin Vekāyiü’l-fudalâ’sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999, İstanbul), İstanbul 2001, 117-132.
 • “Osmanlı Devleti’nde Kolluk Hizmetleri ve Modern Anlamda İlk Karakol Teşkilatının Kurulması”, Milletlerarası XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 4-8 Ekim 1999) Ankara 2002, s. 1753-1760.
 • “Sultan Süleyman The Magnificent’s Vizier Sofu Mehmed Paşa and his Medrese in Sofia”, International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans (Sofya, 21-23 April 2000), İstanbul 2002, s. 267-276.
 • “Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu (Merzifon, 8 – 11 Haziran 2000), Ankara 2001, s. 229-239.
 • “Osmanlı Tarih Literatüründe Biyografi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IV, Nazımdan Nesire Edebî Türler (Uluslararası Katılımlı Seminer, 25 Nisan 2008, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), İstanbul 2009, s. 124-133.
 • “Nevşehirli İki Tarihçi: Ahmet Refik ALTINAY ve Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU” Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Uluslararası Sempozyumu, 09-12 Kasım 2017, Nevşehir;
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • “Bostancıbaşıların Beledî Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul’un Toponimisi Bakımından Değeri”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri (29 Mayıs-1Haziran 1988)-Bildiriler, İstanbul 1989, s. 31-38.
 • “II. Abdülhamid Devriyle İlgili Yeni Bir Kaynak: Mâbeyn Kâtiplerinden Mehmed Tevfik Bey’in Hatıraları”, Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri Bildiriler (27-29 Mayıs 1992, İstanbul 1994), 29-33.
 • “Türkler’de Gazâ Ruhu ve Bunun Osmanlılar’daki Tezahürü”, X. Osmanlı Sempozyumu (Eylül 1996, Söğüt), İstanbul 1997, s. 9-14.
 • “Safranbolulu Üç Şahsiyet”, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999, Safranbolu), Ankara 2003, s. 117-122.
 • “II. Abdülhamid Dönemi Eğitim ve Kültür Faaliyetleri”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Paneli (II), İstanbul 2000, s. 51-58.
 • “Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Ankara 2001, s. 229 – 239.
 • “Safranbolulu Üç Şahsiyet”, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6- Mayıs 1999), Ankara 2003, s.117-122.
 • “Osmanlı Dönemi Maraş Ulemasından Birkaç İsim”, Birinci Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş), İstanbul 2005, s. 25-28.
 • “Şakaik-ı Nu`mâniyye ve Osmanlı Biyografyacılığındaki Yeri”, Taşköprü’den İstanbul’a. Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprülüzadeler Sempozyumu (13-14 Mayıs 2006), Taşköprü, s. 99-107.
 • “Anadolu İsyanlarının Batı Ucu: Üsküdar”, Üsküdar Sempozyumu IV (3-5 Kasım 2006), İstanbul 2006 – Bildiriler), İstanbul 2007, II, 91-106.
 • “Değerlendirme Konuşması”, aynı eser, II, 677-678.
 • “Şakaik Tercümesi ve Zeyillerinde Sivas Uleması ve Meşayıhı”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007, II, 1-10.
 • “Türkler’de Kut Geleneği ve Osmanlı Hanedanının Kuruluşu”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Meseleleri Sempozyumu, Bilecik 2011 (yayına hazırlayanlar: Azmi Özcan - Mehmet Öz), s. 14-21.
 • “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tenkitli Metin Neşri Çalışmaları ve Bazı Teklifler”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu – Bildiriler (18-20 Mart 2010), Ankara 2011, s. 117-124.
 • “II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği ve Literatürü”, Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid”, Kayseri 2011, I, 113-125.
 • “Fethin Yankıları”, Aydos ve İstanbul’un Fethi Sempozyum Bildirileri, 28 Mayıs 2011”, (ed. Uğur Demir-Mehmet Mazak), İstanbul [2012], s. 109-122.
 • “Kanun Koyucu Olarak Fatih Sultan Mehmed”, İstanbul’un Fethini 565. Yılında Fetih ve Fatih Sempozyumu, 29.05.2018, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi;
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • “Historiography in the Reign of Süleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman The Magnificent, İstanbul 1988, s.167-222
 • “Mimar Sinan’a Siparişte Bulunanlar”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, s. 131-145.
 • Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakāik (Giriş ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989.
 • Nev`îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şakāik (hazırlayan. Giriş ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989.
 • Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, I, İstanbul 1989 (Giriş ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989.
 • Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, II-III (Giriş ve indeks ile tıpkıbasım, İstanbul 1989.
 • Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şakāik fî Hakk-ı ehli’l-hakāik (Giriş ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989.
 • “II. Mahmud’un Memleket Gezileri”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 361-380.
 • “Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992, s.441-447.
 • “Osmanlı Siyasetnamelerinde Reâyâ Hukuku”, Türklerde İnsanî Değerler ve İnsan Hakları, İstanbul 1992, II, 91-101.
 • Mühimme Defteri 90, İstanbul 1993 (komisyon).
 • 3 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 1993 (komisyon).
 • Eyyubî Efendi Kanunnâmesi, İstanbul 1994.
 • “Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994, s. 337-370.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (Edisyon kritik), Ankara 1995.
 • XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler (önsöz, açış konuşması, müzakereci, oturum başkanı ve editör), İstanbul 1997.
 • Anonim Osmanlı Tarihi (Edisyon kritik), Ankara 2000.
 • “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İntikal Eden Askerî Kurumlar”, Prof. Dr. Mehmet Saray’a Armağan – Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul 2003, s. 477-487.
 • “Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış (A General Overwiev 0f health services in the Otoman army)”, Osmanlılarda Sağlık (Healt in The Ottomans), İstanbul 2006, I, 99-110.
 • “Fatih Sultan Mehmed’in Kanunî Şahsiyeti ve Çıkardığı Kanunlar”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına – Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul 2008, s. 373-381.
 • Fatih Sultan Mehmed, Kanunnâme-i Âl-i Osman (haz. Edisyon kritik), İstanbul 2003, 2007 ve 2013 (üç baskı).
 • “Dimitri Kantemir”, Zaman (International Newspaper Romania - Bükreş), 1-15 Kasım 2003, sayı: 197, s. 23.
 • “Askerî Teşkilât: Kara Kuvvetleri”, Fatih ve Dönemi” (ed. Necat Birinci), İstanbul 2004, s. 176-201.
 • “Military Organization: Land Forces”, Mehmed II and his Period, İstanbul 2004, s. 553-560.
 • “Organizacija Vojske Kod Osmanlija”, Historija Osmanske Države I Civilizacije”, Sarajevo 2004, s. 411-497.
 • “Osmanlı Tarih Edebiyatında Türlere Genel Bir Bakış”, Essays in honour of Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2006, s. 129-152.
 • “Osmanlı Devleti’nin Askerî Yapısı”, Moskova 2006, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (Rusça), Moskova 2006, s. 263-322.
 • Âsafî Dal Mehmed Çelebi, Şecâ’atnâme [haz. İnceleme (Türkçe ve İngilizce), indeks ve tıpkıbasım], İstanbul 2007.
 • “Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Türkler ve Askerlik (ed. Süleyman Kızıltoprak), İstanbul 2009, s. 239-312.
 • “en-Nazmu’l-askeriyyeti’l-Osmâniyye”, ed-Devletü’l-Osmâniyye Târîh ve Hadâre, İstanbul 1999, I, 381-431.
 • “Ottoman military organization”, A Culturel Atlas of The Turkish World, The Ottoman Period, II, 370-443.
 • “The Ottoman Military Establishment”, History of The Ottoman State, Society & Civilisation, İstanbul 2001, I, 349-430.
 • “The Ottoman Military Organization”, Ottoman-Turk Civilisation, Ankara 2000, III, 719-726.
 • “The Military Structure of Ottoman Empire””, The Turks, Ankara 2002, III, 508-523. “Organizacija Vojske Kod Osmanlija”, Historija Osmanske Države I Civilizacije”, Sarajevo 2004, s. 411-497
 • “Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü”, Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 2006, s. 113-154.
 • Feridun Ahmed Bey, Nüzhet-i Esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar (haz. Ahmet Arslantürk – Günhan Börekçi), redaksiyon ve kontrol: Abdülkadir Özcan, İstanbul 2012.
 • “Sıradışı Bir Derviş: Neyzen Tevfik Kolaylı ve Tarihe Düştüğü Notlar”, Osmanlı’nın İzinde – Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı” (haz. Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu), İstanbul 2013, II, 357-388.
 • “Eyüp Sırtlarında Tarihî bir Mekân: İdrîs Köşkü Tepesi ve Sessiz Sakinleri”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, s. 378–381.
 • Târîh-i Râşid ve Zeyli, I-III (haz. Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet Zeki İzgöer; Önsöz ve Girişler A. Özcan), İstanbul 2013.
 • “Osmanlı edebiyatında zeyil geleneği”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’ Armağan, İstanbul 2014, I-II, s. 831-850.
 • Diger kitaplar
Diğer Yayınlar
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri, İstanbul 1984.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) I, İstanbul 1977 (sadeleştirilmiş metin).
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) II, İstanbul 1977 (sadeleştirilmiş metin).
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) III, İstanbul 1979 (sadeleştirilmiş metin).
 • “Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud’a Bir Kasidesi”, Türk Dünyası Araştırmaları (Aralık 1982) , sayı 21, s. 177-186.
 • “Osmanlıca Üzerine Burhan Bozgeyik’le Röportaj”, Uzmanların Gözüyle Osmanlıca, İstanbul 1987,s. 49-51.
 • “Osmanoğulları Hakkında Bazı Varsayımlara Dair”, Türk Dünyası Araştırmaları (Ağustos 1988), sayı 55,s. 201-226.
 • “Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı”, İlim ve Sanat (Ağustos 1992), sayı 33, s.34-36.
 • “Osmanlılarda Askerî Teşkilât”, Osmanlı Ansiklopedisi (tematik), İstanbul 1993, IV, 2-145.
 • “Osmanlı Kanunnameleri”, aynı eser, İstanbul 1993, II, 20-21.
 • “Bir İstanbul Beyefendisi: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu”, İlim ve Sanat (Temmuz 1993), sayı 35-36, s. 82-84.
 • “Fatih’te Nizam-ı Âlem Düşüncesi”, Tarih ve Medeniyet (Mayıs l994), sayı 3, s. 17-19.
 • “Osmanlılar’da Kandil Geceleri”, Tarih ve Medeniyet (Ağustos 1994), sayı 6, s. 45-46.
 • “Osmanlılar’ın Balkan Politikası”, Tarih ve Medeniyet (Kasım 1994), sayı 9,s. 47-48.
 • “Kanuni Döneminin Tarihleri: Süleymannâmeler”, Tarih ve Medeniyet (Nisan 1995), sayı 14, s. 40-41.
 • “Fatih’in Askerî Dehası ve Fetih Politikası”, Tarih ve Medeniyet (Mayıs 1995), sayı 15, s. 24-27.
 • “Fatih Devri Kanunlaştırma Hareketleri”, İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih, İstanbul 1995, I, 153-160.
 • “Osmanlılar Ganimet İçin Savaşmadı” (röportaj), İslâm (Ocak 1996), sayı 149, s.25-26.
 • “Osmanlı Kavramı Üzerine”, İzlenim (Temmuz-Ağustos 1996), sayı 35-36, s. 75-76.
 • “Tarih Boyunca Türklerde Ordu ve Politikaya Genel Bir Bakış”, İslâm (Ağustos 1996), sayı 156, s. 17-19.
 • “Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama ve Gerilemesinin Sebepleri Hakkında Bazı Tespitler ve Alınan Tedbirlere Genel Bir Bakış”, İlim ve Sanat (1997), sayı 44-45, s. 21-26.
 • “Hassa Ordusu’ndan Birinci Ordu’ya”, Tarih ve Medeniyet (Şubat 1998), yıl IV, sayı 47, s. 20-23.
 • “Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Duraklama Sebepleri”, Sağduyu (24-27 Mart 1999).
 • “Martin Luther Osmanlı adaletinin Almanya’ya gelmesini istemişti” (röportaj), Moral Dünyası (Mart-Mayıs 1999), yıl 2, sayı 3, s. 12-14.
 • “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıllarında Anadolu’da Faaliyet Gösteren Bir Kadın Teşkilatı: Bâciyân-ı Rum”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Şeyh Edebâli Hazretlerinin Rolü, İstanbul 1999, s. 75-81.
 • “İsyan belirtisi göstermeyenin öldürülmesini İslâm hukukuyla bağdaştırmanın imkânı yoktur” (Röportaj), Köprü (Ocak-Şubat-Mart 1999), nr. 65, s. 96-104.
 • “İstanbul Fethinin Sonuçları ve Dünyadaki Yankıları”, Yeni İpek Yolu / Konya Ticaret Odası Dergisi (Aralık 1999), Konya 1999, II, 205-208.
 • “Fatih’in Teşkilât ve Teşrifat Kanunnâmesi Hakkında Şüpheler ve Bunların İzalesi”, Sahn-ı Seman – Bilgi Dergisi (Mayıs Haziran Temmuz 2000) sayı 1, s. 29-30.
 • “Türklerde Gazâ Geleneği”, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul 1995, s. 362-368.
 • “Osmanlı Kavramı Üzerine”, İzlenim (Temmuz-Ağustos 1996), sayı 35-36, s. 75-76.
 • “Türk Siyasî ve Kültürel Hayatında Arnavut Asıllı Sadrazamlar”, Rumeli Kültürü (Sonbahar 2002), sayı 3, s.29-35.
 • “Fatih’in Dünya Liderleriyle Mukayesesi”, Bilginler Konuşuyor, İstanbul 2003, s. 28-43.
 • “II. Abdülhamid Üzerine Röportaj”, XXI. Yüzyılda Sultan II. Abdülhamid’e Bakış (haz. Mehmet Tosun), İstanbul 2003, s. 9-16.
 • “Fatih’in Dünya Liderleriyle Mukayesesi”, Bilginler Konuşuyor, İstanbul 2003, s. 28-43;
 • “Osmanlı’da Devşirme (Kul) Gerçeği”, Zaman, 31 Aralık 2003.
 • “Askerî Teşkilât: Kara Kuvvetleri”, Fatih ve Dönemi” (ed. Necat Birinci), İstanbul 2004, s. 176-201.
 • “Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış (A General Overwiev 0f health services in the Otoman army)”, Osmanlılarda Sağlık (Healt in The Ottomans), İstanbul 2006, I, 99-110.
 • “Osmanlı Toplumunda Mehdîlik Hareketleri”, Yeni Ümit, yıl: 18, sayı: 75, İstanbul 2007, s. 62-66.
 • “Takdim”, Vak’anüvis Subhî Mehmed Efendi Tarihi, Sâmî e Şâkir Tarihleri ile Birlikte (İnceleme ve Karşılaştırmalı Metin), haz. Mesut Aydıner, s.XXIX-XXX.
 • “Fatih Sultan Mehmed’in Kanunî Şahsiyeti ve Çıkardığı Kanunlar”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına-Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul 2008, s. 373-381.
 • “Military Organization: Land Forces”, Mehmed II and his Period, İstanbul 2004, s. 553-560.
 • “Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Türkler ve Askerlik (ed. Süleyman Kızıltoprak), İstanbul 2009, s. 239-312.
 • “Feridun Ahmed Bey: Hayatı, Eserleri ve Miftâh-ı Cennet’i”, Prof.Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul 2005, s. 51-66.
 • “Osmanlı tarih edebiyatında biyografi türünün ortaya çıkışı ve gelişmesi”, Nazımdan Nesire Edebî Türler, İstanbul 2009, s. 124-133.
 • “Mehmet Tosun’la II. Abdülhamid üzerine yapılan röportaj”, Osmanoğulları ve Aydınların Anlatımıyla İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdülhamid (haz. Mehmet Tosun), İstanbul 2009, s. 1-10.
 • “Yeniçeri Ocağı ve Vak’a-i Hayriye”, II.Mahmud. Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul (İngilizce çevirisiyle birlikte), ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, 86-101.
 • “II. Mahmud ve Kamuoyu”, aynı eser, s. 98-99.
 • “Devşirme Sistemi ve Bazı Tespitler”, Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, İstanbul 2011, s. 231-241.
 • “Fatihler Sarayda Yetişmez”(Röportaj), Moral Dünyası (Mayıs 2012), Sayı: 98, s. 8-10.
 • “Birilerinden özür mü diliyoruz yoksa?” (Röportaj), Derin Tarih (Haziran 2012), sayı 3, s. 48.
 • “Osmanlı’ya İkinci Baharını Yaşatan Sadrazam: Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa”, Derin Tarih (Haziran 2012), sayı 3, s. 90-95.
 • “Çobandan Devlet Adamı Yapan Teşkilât: Yeniçeri Ocağı”, Derin Tarih (Temmuz 2012), sayı 4, s. 72-77.
 • “Türkler Tarih Yazmaktan Çok Tarih Yapmışlardır” (söyleşi), Mostar aylık kültür ve aktüalite Dergisi, (Temmuz 2012), sayı: 89, s. 56-61.
 • “Osmanlı’nın İlk İsyankâr Valisi: Canbirdi Gazalî” Derin Tarih (Ağustos 2012), sayı 5, s. 40-41.
 • “Anadolu’daki Teşkilâtlar”, Osmanlı Mecmuası (Ekim 2012), sayı:3, s. 36-38.
 • “Kanuni’nin Son Seferi: Sigetvar”, Derin Tarih (Aralık 2012), sayı 9, s. 36-39.
 • “İdris-i Bitlisi Köşkü (neden Pierre Loti)” Bitlisim (Mayıs 2012), sayı 2, s. 12-13.
 • “Zamanının Rüstem’i: Özdemiroğlu Osman Paşa”, Derin Tarih (Ocak 2013), sayı 10, s. 90-95.
 • “Hakkı Yenmiş Bir Padişah”, Derin Tarih (Mart 2013), s. 40–45.
 • “Osmanlı Eyaletleri Nasıl Yönetmişti?” Derin Tarih (Mayıs 2013), sayı s. 84–89.
 • “Eyüp Sırtlarında Tarihî bir Mekân: İdrîs Köşkü Tepesi ve Sessiz Sakinleri”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, s. 378–381.
 • “Yavuz Sultan Selim’in Kürt Politikası”, Derin Tarih (Temmuz 2013), sayı 16, s. 53-59.
 • “Yavuz Ömrünü İslâm Birliğine Adamıştı”, Derin Tarih (Eylül 2013), sayı 18, s. 76–83.
 • “Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmedi?”, Derin Tarih (Ekim 2013), sayı: 19, s. 34–43.
 • “Fetih ve ilhak arasındaki fark nedir?” Derin Tarih (Kasım 2013), sayı 20, s. 2.
 • “Osmanlı Padişahları Kardeşlerini Neden Öldürürlerdi?”, Derin Tarih (Ocak 2014, sayı: 22, s. 70-83.
 • “Kardeş Katli Ne Kadar Meşrulaştırılabilir?”, Derin Tarih (Şubat 2014), sayı 23, s. 10.
 • “Piyer Loti Değil İdris Köşkü Tepesi”, Yedikıta (Şubat 2014, sayı 66, s. 14-19.
 • Fatih’in Beyin Takımı”, Derin Tarih (Mayıs 2014), sayı 26, s. 100-106
 • Şehzade Mustafa Olayı”, Derin Tarih (Ekim 2014), sayı 31, s. 116-123
 • Şehzade Mustafa Olayı”, Derin Tarih (Ekim 2014), sayı 31, s. 116-123
 • Maiyet Askerlerinden Bir Zümre: Deli”, Ajanda 2015, s. 78-79
 • Muhalif Şeyhülislâmlar”, Derin Tarih, sayı: 33 (Aralık 2014)
 • Genç Osman Faciası”, Derin Tarih, sayı: 33, (Aralık 2014), s. 64-73
 • Sunuş”, Cengiz Fedakâr, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, İstanbul 2014, s. XI-XIII.
 • “Bir Osmanlı’nın Kaleminden Osmanlı’yı Cihan Devleti Yapan 20 Sır”, Derin Tarih, sayı: 34 (Ocak 2015), s. 34-43;
 • “Arapça ve Farsça Bilinmeden Osmanlı Türkçesi Tam Olarak Öğrenilemez”, söyleşi Derin Tarih, sayı: 36 (Mart 2015), s. 84-87;
 • “Millet-i Sâdıka: Osmanlı Ermenileri”, Derin Tarih, sayı: 37 (Nisan 2015), s. 96-99;
 • “Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 5 (2015 Bahar), s. 441-454;
 • “Abdülhamid Döneminin Az Bilinen Açılımlarından Biri: Kültür ve Eğitimin Önemini Bir Asır Önce Keşfetmişti”, Derin Tarih, Özel Sayı 3 (Temmuz 2015), s. 64-69;
 • “Sultan IV. Murad Kimdi? Devrin İskender’i mi? Osmanlı’nın Neron’u mu?”, Derin Tarih, sayı 41 (Ağustos 2015), s. 94-99;
 • “Genç Osman’ın Kaderini Çizen Sefer: Hotin”, Derin Tarih, sayı 43 (Ekim 2015), s. 114-119.
 • “İktidar ve İhtiras: Kösem Sultan”, Derin Tarih, sayı 46 (Ocak 2016), s. 114-119;
 • “Türklük ve İslâmiyet Etle Tırnak Gibidir”, Derin Tarih, sayı 47 (Şubat 2016), s. 90;
 • “İstanbul’da Cülûs ve Kılıç Kuşanma Törenleri”, Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, III, 384-395;
 • “Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler”, Derin Tarih, Özel Sayı 5 (Mart 2016), s. 132-136;
 • “Çobandan Sadrazam olur mu? Devşirme Sistemi ile Evet”, Derin Tarih (Nisan 2016), sayı 49, s. 3842;
 • “Üniversitelerde Tarih Eğitimi Yeterli mi?” (Röportaj), Geçmişin İzinde (haz. Ahmet Apaydın), İstanbul 2016, s. 32-35;
 • “Takdim”, Zeynep Aycibin, Kâtib Çelebi – Fezleke, İstanbul 2016, s. IX-X;
 • “Piyer Loti Değil İdris Köşkü Tepesi”, Payitaht İstanbul (haz. Ahmet Apaydın – Tunahan Kamcı, İstanbul 2017, s. 51-62;
Projeler
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Mevcut Mühimme Defterleri’nin neşri projesi (3 ve 90 numaralı defterlerinin yayını).
 • İslâm Araştırmaları Merkezi’nde İstanbul Kadı Sicilleri (Mahkeme Defterleri)’nin neşri Projesi (Üsküdar Kazâsı14. Defterin kontrolü).
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
2 Tarih Metodolojisi Lisans Edebiyat Fakültesi
2 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Lisans Edebiyat Fakültesi
3 Osmanlı Tarihi - I Lisans Edebiyat Fakültesi
3 Osmanlı Tarihi - II Lisans Edebiyat Fakültesi
1 Tarih Araştırma Usulleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
1 Osmanlı Tarih Yazıcılığı Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
1 Osmanlı Tarih Kaynakları Üzerinde İncelemeler* Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi
1 Osmanlı Siyasetnameleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
1 Osmanlı Kanunnameleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Osmanlu Tarihi Metinleri: Kitabî Kaynaklar Lisans
- Osmanlı Teşkilat Tarihi Liisans
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No: 91 Üsküdar/İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu